Üniversitelerle işbirliklerini geliştirmeye devam eden TÜSİAD, Özyeğin Üniversitesi ile “Sürdürülebilir Kalkınma” için güç birliği yaptı.

TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi, ülkemizin sürdürülebilir gelişme çabalarına güçlerini birleştirerek daha kuvvetli şekilde destek olmak amacıyla “Sürdürülebilir Kalkınma Forumu”nu (SKF) kurdu.

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu:

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma ile ilgili diğer uluslararası yeni düzenlemeler, anlaşmalar ve yaklaşımlar bağlamında güncel çalışmaları izleyerek, Türkiye işdünyasına etkilerinin değerlendirileceği bir diyalog ve işbirliği ortamı sağlamayı;

Sürdürülebilir büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirirken, çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için başta döngüsel ekonomi olmak üzere yeni yaklaşım ve yöntem önerileri geliştirmeyi;

Bu doğrultuda orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak araştırma ve değerlendirmeler yapmayı;

Sürdürülebilir kalkınma konusunda önceki maddelerde belirtilen ilgili çalışmalardan araştırma ve bilgi notları ortaya çıkararak sonuçları ilgili kesimlerle ve kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Forum, bu amaçları hayata geçirmek üzere araştırma ve bilgi yayılımı faaliyetleri gerçekleştirecektir.

Özyeğin Üniversitesi-TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun kuruluşunu değerlendiren Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk şunları ifade etti:

“Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Türkiye’nin de kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini esas alarak, Türkiye’nin ilerlemesinde Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD’in üzerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla önemli bir bilimsel araştırma platformu olarak kuruluyor. Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak Özyeğin Üniversitesi’nin misyonu, topluma hizmet vermek amacıyla üretilen bilgiyi paylaşarak çözüm odağı ve katma değeri yüksek uygulamaların hayata geçmesini sağlamaktır. Bu misyon doğrultusunda, uluslararası standartta sunduğumuz eğitim ve yaptığımız araştırmalar ile birlikte global ve ulusal boyutta özel ve kamu sektörünün gerçeklerinin ilk elden anlaşılması hedeflenmektedir. Toplumsal faydanın temel taşı olan Sürdürülebilir Kalkınma prensiplerinin eğitim, araştırma ve geliştirme ile tüm işbirliği uygulamalarının da ana parçası haline getirilmesi hedefi ile kurulan bu Forum, global gelişmelerden yola çıkarak, ülkemizin bu gelişmelere hızlı ve etkin adaptasyonunun yanı sıra tüm sektörlerin karşılaşacağı risk ve fırsatlar için bilimsel çalışma ve diyalog ortamı sağlayacaktır. Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD olarak bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz SKF ile, disiplinlerarası ve bütünsel bir bakış acısı gerektiren çok boyutlu ve çok katmanlı bilimsel çalışmalar ışığında Türkiye’nin sürdürülebilir gelişmesine destek olmayı amaçlıyoruz”.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Forum çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlikler gibi giderek büyüyen sorunların çözümünde şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki uygulamalarının rolü artık su götürmez bir gerçek. İş dünyasının ise uluslararası standartları yakalaması, tüketicileri ile güven ilişkisi kurması ve küresel boyutta rekabet edebilmesi için çalışmalarının merkezine sürdürülebilirliği alması şart haline geldi. Öte yandan, kamunun bu çabaları teşvik edecek ve desteleyecek politikaları bütüncül ve uygulanabilir bir şekilde oluşturması gerekliliktir. Akademini de gerek iş dünyasının gerek kamunun ihtiyaç duyduğu çalışmaları gündemine alması ve katkı sağlaması kritik önemdedir. Tüm paydaşlar olarak bugün vereceğimiz kararlar ile var olan kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirebilir; verimliliğimizi artırarak, gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkabiliriz.

TÜSİAD olarak iş dünyasını temsilen üstlendiğimiz rol ve sorumlulukla çıktığımız bu yolda, sürdürülebilir kalkınma alanında yaptığımız çalışmaları bir adım öteye taşıyarak Özyeğin Üniversitesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nu kurduk. Bu Forum ile dünyadaki sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edecek, kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politikalara katkı sağlayacak ve iş dünyasının bu alandaki dönüşümüne destek verecek çalışmalar yapacağız. Özyeğin Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik alanındaki önemli birikimi ve donanımlı akademik kadrosu bu çalışmalarımızın besleneceği en önemli kaynak olacak. Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nun, sürdürülebilirliği merkezine alan bir rekabet stratejisi için iş dünyasına yol gösterici olmasını ve bu alanda çalışmalar yürüten herkes için bir referans kaynağı olmasını diliyorum.”

CEVAP VER